Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Krakowskie Biuro Festiwalowe zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://planetalem.pl


 


Data publikacji serwisu internetowego: 2018.


Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.


 


Strona internetowa jest częściowo niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów ze względu na brak w części filmów  napisów oraz brak audiodeskrypcji dla osób z niepełnosprawnością wzroku.  Zdjęcia i grafiki w serwisie nie posiadają alternatywnych opisów, ich treść jest nie jest dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na urządzeniach mobilnych.


 


Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.


Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.


W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.


Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.


Linki prowadzące do podstron serwisów otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.


Brak odpowiedniego kontrastu tekstu do tła; materiały osadzone na stronie nie są czytelne dla osób słabiej widzących.


Tekst nieco trudniejszy, nie są zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy, formatowane zgodnie z zasadami dostępności (używamy dwóch kolorów, ale stosujemy kapitaliki).


Oświadczenie sporządzono dnia 9.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


 
KONTAKT


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Barbara Zając – mail: barbara.zajac@kbf.krakow.pl, tel./SMS: 604 483 402. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


 


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich


 


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA


KBF mieści się w lokalizacjach:


 


WYGRANA 2


Dojazd: możliwość skorzystania z parkingu (do uzgodnienia, tel. +48 12 354 25 00), dojazd komunikacją miejską: przystanki: Rondo Grunwaldzkie, Centrum Kongresowe ICE Kraków, Osiedle Podwawelskie (pętla)


Wejście do budynku: próg przed wejściem, możliwość skorzystania z domofonu i poproszenia o pomoc


Recepcja znajduje się naprzeciwko wejścia do budynku


Toaleta nie jest dostępna dla osób na wózkach


Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak pętli indukcyjnej.


Osoby niewidome mogą poruszać się wewnątrz budynku w obecności psa przewodnika.


 


CENTRUM KONGRESOWE ICE KRAKÓW, UL. M. KONOPNICKIEJ 17


Podczas każdego wydarzenia odbywającego się w Centrum do dyspozycji gości jest Obsługa Widowni. Chętnie udzieli wszelkich informacji, pomoże znaleźć i dotrzeć do konkretnego miejsca na widowni czy foyer. Pracownicy Obsługi Widowni są w Centrum już na co najmniej godzinę przed wydarzeniem.


PARKING/WINDY


Dysponujemy odpowiednio oznaczonymi miejscami parkingowymi na parkingu podziemnym. Z parkingu można dostać się bezpośrednio do foyer za pomocą wind. Kolejne windy zlokalizowane są już w wewnątrz budynku – część z nich w obrysie Sali Teatralnej. Pozwalają one na poruszanie się pomiędzy 4 poziomami foyer. Kolejny ciąg komunikacyjny znajduje się przy wejściu bocznym od strony Hotelu Park Inn – tam można skorzystać wind prowadzących bezpośrednio do sal na trzecim piętrze ICE Kraków.


TOALETY/SZATNIA


Toalety zlokalizowane są na każdym poziomie budynku. Szatnia znajduje się we foyer, na poziomie 0, po lewej stronie od wejścia głównego.


POKÓJ MEDYCZNY


Wejście do pokoju medycznego znajduje się w Foyer na poziomie 0, przy windach osobowych. Pokój wyposażony jest w leżankę, wózek inwalidzki, nosze, stojak do kroplówki, apteczkę pierwszej pomocy i podstawowe artykuły medyczne (bandaże, opatrunki itp.). Chęć wykorzystania pokoju medycznego powinna być zgłoszona obsłudze ICE Kraków lub przedstawicielowi organizatora wydarzenia.


DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU


Budynek jest dostępny architektonicznie dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Dojazd jest w miarę dogodny, pobliskie skrzyżowanie posiada sygnalizację dźwiękową. Pracownicy na miejscu udzielają potrzebnych informacji, podczas wybranych wydarzeń świadczone są usługi asystenckie. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji społecznej i zawodowej osoba z niepełnosprawnością ma prawo przebywać na terenie obiektu z psem asystującym.


Wraz ze Stowarzyszeniem Dobrze przygotowaliśmy audiodeskrypcje ścieżek dojścia z przystanków komunikacji miejskiej oraz wybranych obiektów i pomieszczeń, co pozwoli na dotarcie i poruszanie się po venue Centrum Kongresowego ICE Kraków. Opisy znajdują na stronie internetowej http://icekrakow.pl/informacje-praktyczne w zakładce DOSTĘPNOŚĆ.


DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHU


PARKING


Dysponujemy odpowiednio oznaczonymi miejscami parkingowymi (tzw. „niebieskie koperty”) na parkingu podziemnym.


WEJŚCIE DO BUDYNKU


W Centrum zamontowane zostały bezprogowe drzwi, ułatwiające wjazd do budynku. Główne wejście do budynku od strony ulicy Barskiej obsługiwane jest przez dwoje drzwi obrotowych, jednak tuż obok nich, po prawej stronie, można znaleźć dodatkowe drzwi działające na fotokomórkę. Dodatkowo przy Centrum znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.


TOALETY/SZATNIE


W ICE Kraków dysponujemy toaletami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych – toalety takie są o wiele większe niż standardowe kabiny, posiadają niżej zamontowane oraz większe umywalki, muszle klozetowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oraz poręcze ułatwiające podnoszenie się z wózków. Toalety tego typu zlokalizowane są na każdym poziomie.


Szatnia znajduje się we foyer, na poziomie 0, po lewej stronie od wejścia głównego.


WIDOWNIA


Miejsca dla osób poruszających się na wózkach znajdują się przy dedykowanych miejscach:


Parter rz. 1 m. 1, 16


Rząd 22, przy miejscu 1 i 15


W wyposażeniu budynku znajdują się platformy pod wózki dla osób z niepełnosprawnością ruchową, co zwiększa dostępność widowni poprzez przeznaczenie ww. osobom miejsc dedykowanych tylko dla nich.


DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU


W budynku nie dysponujemy pętlą indukcyjną. Przy wybranych wydarzeniach korzystamy z usług tłumacza Polskiego Języka Migowego. Wybrani pracownicy przeszli kurs podstaw PJM w Polskim Związku Głuchych – Oddział Małopolski.


 


PAWILON WYSPIAŃSKIEGO, PLAC WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2:


DOJAZD:


Parking – Plac Wszystkich Świętych 5 (wjazd tylko od ul. Poselskiej)


obok klasztoru Franciszkanów


cena: 80 zł/doba lub 8 zł/h


parking czynny: poniedziałek – sobota 7:00 – 22:00, niedziela 9:00 -22:00


Komunikacja miejska: przystanek Plac Wszystkich Świętych, ok. 100 metrów od budynku


wejście od ul. Grodzkiej: brak progów, szerokie drzwi


wejście od pl. Wszystkich Świętych: stopnie, brak podjazdu dla wózków


W budynku znajduje się winda. Toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową na parterze budynku. Toaleta na I piętrze (przy sali konferencyjnej) nie jest dostępna dla osób na wózkach.


Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak pętli indukcyjnej.


Osoby niewidome mogą poruszać się wewnątrz budynku w obecności psa przewodnika.


 


POWIŚLE 11


Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.


Toalety (płatne) na zewnątrz budynku są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością – posiadają oznaczenia i szerokie drzwi wejściowe. UWAGA! Aby dostać się do samego budynku, trzeba pokonać strome schody. Osoby poruszające się na wózkach mogą skorzystać z podjazdu.


Osoby niewidome mogą poruszać się wewnątrz budynku w obecności psa przewodnika.


Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak pętli indukcyjnej.