Sidey Myoo (prof. dr hab. Michał Ostrowicki)

Sidey Myoo (prof. dr hab. Michał Ostrowicki)

Filozof i teoretyk sztuki. Pracuje w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Zakładzie Teorii Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przedmiotem jego zainteresowań jest estetyka, traktowana jako teoria sztuki, głównie w odniesieniu do sztuki współczesnej, w tym do sztuki nowych mediów. Od 2003 zajmuje się również filozofią sieci. W 2006 posłużył się pojęciem wirtualne realis (później: elektroniczne realis), które stało się podłożem dla ontoelektroniki, czyli ontologii nakierowanej na analizę rzeczywistości elektronicznej (wirtualnej), potraktowanej jako sfera bytu, do której człowiek w coraz większym stopniu przenosi swoją aktywność, zyskując tożsamość sieciową.


Jest autorem szeregu książek, artykułów i prac redagowanych poświęconych sztuce współczesnej i filozofii sieci, jak również brał udział w wielu kongresach i konferencjach. Jest współredaktorem multimedialnego czasopisma Mdialica. Studia Multimedialne z Humanistyki oraz czasopisma Kultura i Historia. W 2007 roku powołał Academia Electronica – wirtualną część Uniwersytetu Jagiellońskiego działającą w wirtualnym świecie Second Life, gdzie prowadzone są oficjalne kursy akademickie i konferencyjne prezentacje.